Sigorta

Sigorta

VATANDAŞLIK BAŞVURULARI

Neden Türk Vatandaşı Olmalıyım?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, türk devleti sosyal bir devlettir. Türk Vatandaşı olmak Vatandaşların refah durumlarıyla ilgili olan, onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamakla mükellef devlet olarak tanımlanır. Bir ülkenin sosyal devlet olma derecesi, anayasadaki “sosyal ve ekonomik hakları” gerçekleştirme gücüne bağlıdır. Fakat vatandaşların refah durumlarıyla ilgilenen ve bunları anayasada güvence altına alan bir devlet, salt bu niteliğin- den dolayı, sosyal devlet olma özelliğini kazanamaz. Demokratik devlet ile sosyal devlet birbirine sıkı sıkıya bağlı olgulardır. Demokratik devlet, güçsüzlerin güçlerini, devlet yapısı ve siyasal kararlar üzerinde hissettirmeleriyle gerçek anlamda kurulabilir. Bunun için devlet sistemi içinde çalışanların yeri ve ağırlığının olması ve anayasal güvenceye kavuşturulması gerekir. Bu amaçla çalışma yaşamına ilişkin hükümler de sosyal ve ekonomik haklar içinde yer almaktadır. Yabancı uyruklu pek çok kişi, ya yaşam ya da iş yoluyla, Türk vatandaşlığına nasıl başvurulacağını merak etmekte ve Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusuna yanıt aramaktadır.

Neden Türk Vatandaşı Olmalıyım?

Türkiye son yıllarda iş, yatırım, turizm ve göçmen yaşamında önemli bir küresel etki yaratmaktadır. Dolayısıyla, birçok yabancı uyruklu birey, Türkiye’ye taşınmak, Türkiye’de iş kurmak ya da Türk vatandaşı olma yoluyla bir Türk ile aynı haklardan faydalanmayı istemektedir. Türk vatandaşlığının avantajları arasında, çalışma izni ve oy hakkının yanı sıra, oturma izni ihtiyacının ortadan kaldırılması, dolayısıyla zamandan ve paradan tasarruf edilmesi sayılabilir. Ayrıca, Türk vatandaşı olmaya hak kazanmış bireyler, sağlık ve emeklilik maaşı için sosyal güvenlik sistemine de ödeme yapabilirler. Ülkemizde, zorunlu eğitim sistemi uygulaması bütün vatandaşları kapsamaktadır. Devlet, vatandaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, herkesin çağdaş eğitim koşulları içinde ve parasız olarak temel eğitim almasını sağlamakla yükümlüdür. Maddi olanakları yetmeyen öğrenciler için burslar sağlar. Özel eğitime ihtiyacı olanlar vatandaşlar için gerekli tedbirleri alır. Sosyal Devlet tanımına uygun şekilde, vatandaşlarına ev, yol, hastane, park, spor alanları vb. hizmetler sunan Türkiye, hizmet ve sunulmalarına hız vermiş durumdadır.

Türk Vatandaşlık Hakları Nelerdir?

1-SEÇME VE SEÇİLME HAKKI: Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği, belediye başkan ve üyeleri olmak üzere çeşitli alanlarda oy kullanmak üzere 18 yaşını doldurmuş bireylere verilen haktır.

2-KANUNLARA UYMAK: Devletin, hukuk kuralları dâhilinde vatandaşların ve toplumun düzenini sağlamak amacıyla koyduğu kuralla kanun diyebiliriz. Kanunlar toplumdaki bireyler içindir ve bireyler bu kanunlara uymakla mükelleftir.

3-VERGİ VERMEK: Devletin, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için vatandaşlarından aldığı paraya vergi denir. Ödediğimiz vergiler bize; yol, okul, hastane, okul, köprü gibi hizmetlerle geri döner. Ülkemizdeki vergiler başlıca şunlardır: Gelir vergisi, kurum vergisi, emlak vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisidir.

4-ASKERLİK YAPMAK: TC vatandaşı ve sağlıklı olan bireyler, 20 yaşını doldurmuş her erkek birey askere gider. Ülkemizin geleceğini korumak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı; hava, kara, deniz kuvvetleri ve bunlara bağlı askeri departmanların görevidir ve her Türk vatandaşı bu görevde yer almakla mükelleftir.

5.SOSYAL HAKLAR VE EKONOMİK HAKLAR:

 • Ailenin korunması
 • Eğitim ve öğrenim hakkı,
 • Çalışma hakları,
 • Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt,
 • Ücrette adalet sağlanması,
 • Sağlık, çevre ve konut hakkı,
 • Gençliğin korunması ve spor hakkı,
 • Sosyal güvenlik hakları,
 • Tüketici hakları,
 • Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

Vatandaşlık Hizmetleri

Türk vatandaşlık hakkı kazanmak isteyen yabancı, aşağıdaki şartları taşıması halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Türk vatadaşlık hakkı için :

 1. a)Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 2. b)Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
 3. c)Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, is kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve is merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir is yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.

ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

 1. d)Toplum içinde birlikte yasamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 2. e)Toplumsal yasama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
 3. f)Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 4. g)Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

Türk vatandaşlık hakkı kazanmak isteyen yabancılardan, birinci fıkrada sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından veya vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

250.000 $ Değerinde Ev Alan Yabancıya Vatandaşlık

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yabancıların vatandaşlık alma hakkı kolaylaştırıldı. Yabancıya Vatandaşlık altında Vatandaşlığa hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirilirken, Türkiye’de gayrimenkul sahibi olan yabancıya, vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişikliklerin ardından ilgili yönetmeliği 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının yeni hali şöyle oldu:

“(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

 1. a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
 2. b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
 3. c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

 1. d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
 2. e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.”

Yabancıların, Türk Vatandaşlığı başvurusunda istisnai olarak bulunabileceği belirlenmiştir.

Yabancıya özel Vatandaşlık için ve Detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz

Neden Türkiye’de Konut Almalıyım?

Kentlerimizin dünyada artan popülaritesi, Mütekabiliyet Yasası’ndaki değişiklikler, KDV istisnası gibi teşvikler, kaliteli gayrimenkul stoku, yüksek getiri potansiyeli, kur avantajı gibi birçok neden, Türkiye’de konut almayı cazip hale getiriyor. Her yıl binlerce yabancı uyruklu kişi Türkiye’den ev alıyor. Peki, binlerce yabancıyı Türkiye’de ev almaya iten nedenler neler?

Türkiye’de Konut Avantajlı Yatırım Ortamı

2012 yılında çıkan Mütekabiliyet Yasası, yabancılar için eskisine oranla daha rahat yatırım yapabilecekleri bir hukuki zemin yaratırken, vatandaşlık konusunda sağlanan kolaylıklar ve KDV istisnası gibi teşvikler, gayrimenkul alanında avantajlı bir yatırım ortamı sağladı. Yasaya göre; Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile bunların yurt dışında kurdukları şirketleri, daimî temsilci vasıtasıyla(BİRLEŞİK PROFESYONEL YEMİNLİ TERCÜME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ), çalışma veya oturma izni alarak konut veya iş yeri satışlarındaki KDV’den (Katma Değer Vergisi) muaf olacak. ABD ve Avrupa’da gayrimenkul sektörü, uluslararası yatırımcılara güvenilir ve karlı yatırım imkânı sunsa da yüzde kırklara varan vergi oranları bu bölgelerin cazibesini kaybettiriyor. Türkiye bu ülkelere göre, çok daha düşük vergi oranlarıyla yabancı yatırımcı için daha cazip görülmekte.

Pasaportun Belirleyici Gücü

İngiltere’de özel bir şirketin hazırladığı rapora göre, en güçlü pasaportlar listesinde; sadece 30 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Irak ve Afganistan pasaportları bulunuyor. İran pasaportu 42 ülkeye, Ürdün, Mısır ve Tunus pasaportları 50 ülkeye, Azerbaycan pasaportu 66 ülkeye vizesiz giriş olanağı sağlıyor. Türk pasaportu ise vizesiz olarak 112 ülkeye seyahat olanağı sağlıyor.

Bağlayıcı Konum

İster karadan, ister denizden, ister havdan olsun; Türkiye, kendi ülkenize gidip gelmeyi kolaylaştıran geniş bir ulaşım ağına sahip olmakla birlikte, Avrupa ve Asya arasındaki köprü misyonu edinmiş bir bölgedir. Afrika’dan Avrupa’ya, Körfez’den ABD’ye kadar pek çok noktaya Türkiye’den erişim oldukça kolaydır. Uluslararası ve ulusal havayolu ulaşımı düzenli ve ucuzdur. Ayrıca, karayolları ulaşımı daha hızlı ve kolay hale getirmek için otoyolları iyileştirmeleri yapılmıştır.

Getirisi Yüksek, Amortisman Süresi Kısa

19 Eylül 2018’den itibaren, gayrimenkul satın alarak ‘Türk vatandaşı olma’ hakkı kazanma, 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü. Üstelik bu yolla başvuranlara oturma izni değil doğrudan vatandaşlık veriliyor. Yabancı yatırımcı için vatandaşlık hakkı kazanımı şöyle dursun, edineceği gayrimenkulün geri dönüş süresi, Avrupa İstatistik Enstitüsü Euro SAT’ın verilerine göre 28 yıl olarak öngörülüyor.

Yatırımların geri dönüş süresi bazı AB ülkeleri ise şöyle: Avusturya 51 yıl, İtalya 42 yıl, İngiltere 38 yıl, Fransa 36 yıl, Norveç 32 yıl. Türkiye’de konut almak düşünüldüğü zaman çok cazip.

Start typing and press Enter to search